fbpx

Ako si vybrať dobrý kurz sebaobrany a na čo si dávať pozor?

Existujú rôzne typy kurzov sebaobrany, ktoré majú potenciál zvýšiť sebavedomie, silu a istotu. Nie všetky sú však rovnaké – líšia sa formou, obsahom a prístupom ku študentkám, študentom a ich špecifickým potrebám. Na čo treba myslieť pri výbere dobrého kurzu sebaobrany pre seba či vaše dieťa?

Tento článok bol prvýkrát publikovaný 24. septembra 2020.

Čo je dobrý kurz sebaobrany?

Bez ohľadu na to, či sa chcete dlhodobo venovať bojovému umeniu, alebo podstúpiť kratší kurz sebaobrany, je dôležité brať do úvahy viaceré faktory, ktoré ovplyvnia váš zážitok – a tým aj výsledok.

Dobrý kurz sebaobrany je širokospektrálny – pokrýva vnímanie, obozretnosť, asertivitu, techniky verbálnej konfrontácie, bezpečnostné stratégie a fyzické techniky.

Tieto stratégie vám môžu pomôcť predísť útoku (vrátane obťažovania či šikany), uniknúť mu, brániť sa, prežiť ho a spracovať pocity a emócie po ňom. Rovnako dôležitý ako obsah, je aj prístup vyučujúceho/vyučujúcej. Dobrý kurz sebaobrany je vedený niekým, kto:

  • Pozná problematiku násilia páchanom na rôznych skupinách populácie a prispôsobí tomu obsah kurzu. Napríklad, výučba rieši aj obťažovanie, sexualizované (a iné) násilie romantickým partnerom/partnerkou, blízkou osobou či členom rodiny, rovnako ako cudzou osobou.

  • Rozoznáva rozdiely v životoch študentiek/študentov, a preto prispôsobuje verbálne a fyzické techniky ich možnostiam, silným či slabším stránkam a životnej situácii.

  • Ponúka techniky a stratégie, ktoré môžu študentky/študenti využiť na to, aby robili čo najbezpečnejšie rozhodnutia v ťažkých situáciách, namiesto poučovania či strašenia.

  • Rešpektuje rozhodnutia študentov/študentiek, ktoré urobili pri zvládaní (potenciálne) nebezpečnej situácie. Neobviňuje ani neodsudzuje osoby, ktoré majú skúsenosť s násilím.

  • Dodáva silu a odvahu študentkám/študentom vybrať si, čo sa s nimi bude diať – majú právo rozhodnúť sa, do akej miery sa chcú zapájať a ktoré aktivity si neželajú robiť.

  • Je citlivý na tému traumy, o ktorej aj vyučuje. Vie rozpoznať traumatickú aktiváciu a ako v takej situácii bezpečne zasiahnuť. 

Povzbudzujúca sebaobrana

Špecifickým druhom sebaobrany je tzv. „povzbudzujúcea sebaobrana“ (z angl. empowering self-defense alebo ESD, to empower  = dodať niekomu vnútornú silu a sebavedomie, obzvlášť v situáciách ovplyvňujúcich ich život, práva a integritu). Jej metodológia sa zakladá na desiatkach rokov praxe v oblasti prevencie násilia, sebaobrany, psychológie, sociálnej práce a pridružených odvetviach.

Rovnako sa povzbudzujúca sebaobrana opiera o výsledky výskumov o násilí, poznatky o kultúrno-spoločenskom kontexte násilia, kombinuje jednoduché a efektívne techniky na rozpoznanie, prevenciu a konfrontáciu násilia.

Inštruktorky a inštruktori sa orientujú v problematike traumy a prispôsobujú tomu obsah hodín. Cieľom povzbudzujúcej sebaobrany je dodať študentkám a študentom odvahu, sebavedomie a silu, čím sa zníži šanca napadnutia.

Každý človek je schopný naučiť sa zručnostiam povzbudzujúcej sebaobrany, bez ohľadu na fyzické predispozície. V ZA SEBA dbáme o to, aby každý našiel svoj spôsob, ktorým sa je ochotný a schopný brániť sa.

Ako zistím, či ide o dobrý kurz sebaobrany?

Vo svojom živote som sa stretla s rôznymi prístupmi k sebaobrane, či už ako študentka alebo inštruktorka z príbehov svojich žiačok. Napriek tomu, že verím v úprimnosť a dobré úmysly každého inštruktora a inštruktorky, niektoré prístupy k výučbe sebaobrany považujem za nevhodné.

Ako príklad uvediem príbeh jednej mladej ženy, ktorá v študentskom veku išla na kurz sebaobrany a inštruktor ju použil ako príklad pri ukazovaní techník a pred celou triedou ju vyťahal za vlasy. Vyhlásila, že už nikdy na kurz sebaobrany nepôjde, pretože má z toho strach.

Iný inštruktor zase vyhlásil, že náhodné napadnutie študentov je realistická príprava na život. Avšak hodina (aj keď sebaobrany) má byť bezpečným miestom pre výučbu – nie traumatizujúcim.

Podobné praktiky by v prostredí, kde sa človek snaží (opäť) spojiť so svojou silou a potrebuje sa cítiť v bezpečí, nemali mať miesto. Preto by sa dobrý kurz sebaobrany mal od nich dištancovať.

Ak chcete vedieť, či kurz sebaobrany spĺňa kritéria povzbudzujúcej sebaobrany, môžete využiť tabuľku, navrhnutú Marthou E. Thompson z Impact Personal Safety Chicago, ktorú nájdete nižšie. Ak máte pochyby, neváhajte sa spýtať inštruktora alebo inštruktorky kurzu, ktorý si vyberiete.

Kurz sebaobrany je rovnako dôležitý ako samotná sebaobrana, a preto je dôležité mať dostatok informácií.

sebaobrana pre zeny

30 % ZĽAvy

Na vybrané online kurzy 
sebaobrany pre ženy

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.