fbpx

Postav sa za seba

Program na posilnenie bezpečia a prevenciu násilia v školských kolektívoch

Cieľom programu Postav sa za seba je vytvorenie bezpečného priestoru bez šikany a posilnenie schopnosti mladých ľudí postaviť sa za seba v situáciách, kedy sa cítia zraniteľne, nepríjemne alebo ohrozene.

Využitie vo všetkých sférach života: školský kolektív, rodinné vzťahy, bezpečnosť na internete, so známymi aj neznámymi ľuďmi.

Dôraz sa kladie na zhodnotenie rizík, nenásilnú komunikáciu, emočnú obranu, vyhnutie sa konfliktom a vyhľadanie pomoci.

Metodológia Empowerment Self Defense (ESD) je jedným
z najefektívnejších nástrojov prevencie násilia.

Piliere programu Postav sa za seba

Postav sa za seba využíva päť základných komponentov (zásad), ktoré študentstvu pomáhajú prirodzene identifikovať svoje potreby a možnosti obrany v nevyžiadaných situáciách:

Aktivity sa sústreďujú okolo posilnenia intuície a pozornosti voči okoliu aj sebe samému/samej. Študentstvo sa učí rozpoznávať vlastné hranice, osobné hranice iných ľudí, vyhodnocovať rizikové situácie a primerane na ne reagovať.

Okruh zahŕňa témy ako nenásilná komunikácia, vyjadrenie a udržanie si osobných hraníc, deeskalácia, využitie hlasu na pritiahnutie pozornosti a vyhľadania pomoci, krik ako nástroj dodania energie sebe samému/samej.

Aktivity v rámci zásady „odíď“ sa zameriavajú na pohybové cvičenia, postoje v sebaobrane, stratégie vyhnutia sa konfliktu (vrátane ich výhod a nevýhod), možnosti úniku, udržanie fyzického či emočného odstupu.

Zásada „bráň sa“ má za cieľ naučiť veku primerané spôsoby, ako sa za seba postaviť, keď všetky ostatné možnosti zlyhajú. Dôraz sa kladie na reč tela, postoje a súbor jednoduchých a efektívnych techník sebaobrany (tzv. jemné techniky, ale aj techniky na využitie v ohrozujúcich situáciách). Tak isto do tohto bodu zahŕňame diskusie a teóriu spojenú s rizikami fyzickej konfrontácie, ale aj pozitívami fyzickej obrany.

Pre deti a mládež je zdieľanie kľúčovým aspektom sebaobrany. V skupine diskutujeme na témy: Prečo je dôležité o našej skúsenosti hovoriť? Aké to má výhody a nevýhody? Komu dôverovať a prečo sa nevzdávať, kým nenájdeme pomoc. Študentstvu tiež poskytujeme zdroje na pomocné organizácie.

Aj vaša škola môže byť bezpečnejším miestom

Chcete vedieť o našom programe Postav sa za seba pre školské kolektívy viac? Radi vám odpovieme na všetky otázky.

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.