fbpx

Spracovanie osobných údajov

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky“ ). Pre účely týchto podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

„Osobné údaje“ sú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

„Prevádzkovateľka“ je konkrétna osoba, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a spracúva Osobné údaje vo vlastnom mene. V súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia je prevádzkovateľkou:
Bianka Urbanovská,
Pod Vŕškami 187/21, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko
IČO: 52300625,

„Sprostredkovateľ“ je iná osoba ako Prevádzkovateľka, ktorá v mene Prevádzkovateľky a v konkrétnom prípade spracúva a/alebo zbiera Osobné údaje.

„Užívateľka/užívateľ“ je osoba využívajúca služby ZA SEBA a/alebo osoba, ktorá o ne prejaví záujem vo forme newlsletteru alebo zakúpením lístka na podujatie organizované Prevádzkovateľkou.

„Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje

1. Účel poskytnutia osobných údajov
Poskytnuté osobné údaje (mailová adresa, meno, priezvisko) budú využité na zasielanie noviniek o kurzoch sebaobrany pre ženy a deti ZA SEBA, napríklad informácie o online a offline kurzoch, videá, nahrávky, nové články z blogu ZA SEBA ale aj tipy o sebaobrane. Osobné údaje sú ďalej zasielané a spracované v nástroji Mailchimp. Môžu byť tiež uložené v zozname (Google Spreadsheet). Lehota na výmaz osobných údajov je 5 rokov.

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám na ďalšie spracovávanie mimo účelov, ktoré sú uvedené vyššie.

2 . Spôsob získavania osobných údajov.

Prevádzkovateľka získava osobné údaje využitím dvoch foriem:

a) Prihlásenie užívateľky/užívateľa do newslettra na webe ZA SEBA (www.zaseba.sk). Zbierané údaje obsahujú nasledovné informácie:
Emailová adresa
Meno a priezvisko (nepovinný údaj)

b) Zakúpenie lístka / vstupenky užívateľkou/užívateľom na online alebo offline podujatie (krúžok, webinár, seminár) organizovaný ZA SEBA prostredníctvom Sprostredkovateľa. V tomto prípade sa Sprostredkovateľom myslí Inviton s.r.o., Nové Záhrady I. 11 821 05 Bratislava, IČO: 47 420 537.
Zbierané údaje obsahujú nasledovné informácie:
Emailová adresa
Meno a priezvisko
Vek (nepovinný údaj)
Telefónne číslo (tento údaj sa využíva len v prípade účasti na kurze a je po ukončení kurzu vymazaný z databázy)

3. Osobné údaje poskytujete:
Obchodné meno: Bianka Urbanovská
IČO: 52300625
Miesto podnikania: Pod Vŕškami 187/21, 906 13 Brezová pod Bradlom

4. Poučenie dotknutej osoby a jej práva

Poskytnutie údajov do newslettra je dobrovoľné.

Dotknutá osoba má podľa zákona najmä tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje budú systematicky spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania a dôsledne zabezpečené tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona.

5. Súhlas dotknutej osoby
Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na:
spracúvanie svojich osobných údajov v zoznamoch (Google Spreadsheet) a v nástroji Mailchimp vykonávaním operácií alebo súboru operácií s týmito osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, na účel uvedený v bode 1.,
poskytnutie, sprístupnenie a cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov podľa špecifikácie uvedenej v bode 1., spôsobmi uvedenými v bode 2. a to všetko za podmienok podľa tohto súhlasu a zákona.

Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že:

  • je staršia ako 16 rokov,
  • bola úplne a zrozumiteľne informovaná o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania jej osobných údajov,
  • mala možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré jej boli úplne zodpovedané a týmto dobrovoľne súhlasí so zaradením do zoznamu a zaslaním do nástroja Mailchimp.

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.