fbpx

Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Vyhraj kurz sebaobrany zadarmo“
(ďalej len „Pravidlá“)

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je občianske združenie ZA SEBA, so sídlom Pod Vŕškami 187/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 54746787 (ďalej len „Organizátor“), ktoré zorganizuje v termíne uvedenom v bode 1 výhernú súťaž, špecifikovanú v týchto Pravidlách, a to na instagramovej stránke www.instagram.com/zaseba.sebaobrana (ďalej len „Súťaž“)

Doba konania Súťaže
Súťaž prebieha od 15.1.2024 najskôr od 20:00 hod., do 21.1.2024, do 23:59 hod.

Miesto konania Súťaže
Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Instagram na profile Organizátora:
instagram.com/zaseba.sebaobrana

Podmienky účasti v Súťaži
Do súťaže sa môžu zapojiť výlučne fyzické osoby spôsobilé na právne úkony, ktoré
dosiahli vek 18 rokov, ktoré súhlasia s týmito Pravidlami Súťaže a za podmienok
spracovania osobných údajov v zmysle týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“).

Predmet a mechanizmus Súťaže
Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s Pravidlami Súťaže
v plnom rozsahu, a tieto bezpodmienečne prijíma.

Prevádzkovanie Súťaže, resp. účasť na nej sa uskutočňuje v súlade s týmito Pravidlami
súťaže. Pokiaľ Pravidlá súťaže neupravujú niektoré otázky, je potrebné aplikovať príslušné
ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Organizátor môže akceptovať v Súťaži iba komentáre Účastníkov na Súťažný príspevok,
ktoré boli doručené počas lehoty stanovenej v bode 1 týchto Pravidiel, a ktoré Organizátor
posúdil ako správne, t.j. spĺňajúce podmienky uverejnené v príspevku oznamujúcom súťaž:

Výhra a Žrebovanie výhercu
Deň nasledujúci po skončení súťaže, t.j. 22.1.2024 Organizátor spomedzi všetkých
Účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky Súťaže ,vyžrebuje 1 výhercu
(ďalej len „Výherca“).
Výherca vyhráva: Účasť na Jednodňovom kurze sebaobrany 27.1. v Bratislave.

Žrebovanie sa uskutočňuje formou náhodného žrebovania Organizátorom v sídle Organizátora za prítomnosti dvoch zamestnancov Organizátora. Žrebovanie nie je verejné.

Ustanovenia Instagramu
Účastník Súťaže je okrem týchto Pravidiel povinný dodržovať aj príslušné užívateľské
podmienky sociálnej siete Instagram.

Účastník súťaže a Organizátor prehlasujú, že sú si vedomí že Instagram platformy, spoločnosť Meta Platforms, Inc. (1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA), ako aj
slovenskej webovej stránky, spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal
Square, , Dublin 2, Írsko) (ďalej spolu len „Instagram”) nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Organizátorovi alebo Účastníkom v súvislosti s konaním Súťaže.

Organizátor prehlasuje, že táto Súťaž – okrem používania sociálnej siete Instagram – nijako nesúvisí so sociálnou sieťou Instagram, propagáciu sociálnej siete Instagram nepodporuje, neodporúča a Instagram neorganizuje túto Súťaž.

Osobné údaje zadané počas súťaže spracúva Organizátor a za žiadnych okolností ich neodovzdá sociálnej platforme, na ktorej Súťaž prebieha.

V Bratislave, dňa 15.1.2024
ZA SEBA, o. z.
Pod Vŕškami 187/21,
906 13 Brezová pod Bradlom,
IČO: 54746787
Organizátor

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.